SNR – Stichting NVBS Railverzamelingen

De NVBS heeft in 2003 al haar verzamelingen, behalve de Bibliotheek, ondergebracht in een juridisch onafhankelijke stichting, de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR).
In 2012 zijn ook het Fotobureau, de Fotorondzendingen, het Bureau Railatlas en het Bureau Materieeltekeningen onderdeel geworden van de stichting.

Bestuur van de SNR

Het bestuur is in opdracht van het NVBS-Hoofdbestuur verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting en dus ook voor alle aspecten van het beheer. De leden van het bestuur worden door het NVBS-Hoofdbestuur voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee periodes in functie zijn.

Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

  • Sjef Janssen, voorzitter
  • Adriaan Pothuizen, secretaris
  • Johan Koning ter Heege, penningmeester
  • Maikel Rörik, coördinator dienstverlening
  • Erwin Voorhaar, conservator
  • Henk de Bruijne, bestuurslid benoemd vanuit het HB NVBS
Lees meer

Contactgegevens

Bestuursaangelegenheden Adriaan Pothuizen bestuursnr@nvbs.com
Plasweg 62
3768 AN Soest
035-6019628
Dienstverlening, tentoonstellingen en open dagen Maikel Rörik snr-info@nvbs.com
Algemene vragen over de  collecties Erwin Voorhaar conservator@nvbs.com
Digitalisering van collecties en verwerving digitale collecties vacature digitaal@nvbs.com
Lees meer

Schenkingen/nalatenschappen in geld

De SNR is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met status ‘cultureel’. Giften zijn dus aftrekbaar van de belastingen. Zie verder schenken en nalaten.

Lees meer

Statuten, Huishoudelijk Reglement en Algemene Voorwaarden

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn laatstelijk goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van de NVBS van 7 april 2018.
De Stichting hanteert voor haar dienstverlening Algemene Voorwaarden.

Lees meer

Privacyreglement

Voor het privacyreglement klik hier.

Lees meer

ANBI gegevens

ANBI

Naam: Stichting NVBS Railverzamelingen
RSIN nummer: 8118.73.390
Contactgegevens: Zie hierboven
Bestuurssamenstelling: Zie hierboven
Beleidsplan: Het SNR-bestuur heeft het Beleidsplan 2015-2018 vastgesteld op 28 april 2015. Dit Beleidsplan is hier in pdf-vorm beschikbaar.
Beloningsbeleid: De Stichting is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden, de conservator en alle medewerkers voeren onbezoldigd hun werkzaamheden uit.
Doelstelling: deze is opgenomen in de statuten (artikel 1.4 en 1.5). Voor de statuten zie hierboven.
Verslag uitgeoefende activiteiten: Een verslag van deze activiteiten is te vinden in het integrale NVBS jaarverslag van de lopende periode. Deze vindt u hier als pdf-bestand.
Financiële verantwoording: De jaarrekening is opgenomen in het integrale NVBS jaarverslag van de vorige periode. Deze vindt u hier als pdf-bestand.
Lees meer