Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR)

De NVBS heeft vanaf 2003 al haar verzamelingen, met uitzondering die van de bibliotheek, ondergebracht in een juridisch onafhankelijke stichting, de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). De voornaamste overweging om een aparte stichting op te richten is het beschermen en bijeenhouden van de collectie in het geval de NVBS als vereniging in financiële of andere problemen mocht komen en er ongewenste besluiten worden genomen.

Een voordeel van de aparte stichting is ook, dat deze de status van culturele ANBI heeft, die de vereniging niet heeft. Deze status geeft voordelen bij schenkingen en nalatenschappen, zowel voor de NVBS als geheel als voor de schenker en/of erven.

Bestuur

Het bestuur van de SNR is verantwoordelijk voor het beleid van de SNR en daarmee ook voor alle aspecten van het beheer. De leden van het bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee periodes in functie zijn.

Het bestuur van de SNR is als volgt samengesteld:

  • Sjef Janssen, voorzitter
  • Klaas Rixten, secretaris
  • Frank Vollmuller, penningmeester
  • Maikel Rörik, coördinator dienstverlening
  • Pieter Eveleens Maarse, conservator
  • Kees Wielemaker (benoemd vanuit het hoofdbestuur van de NVBS)

Contactgegevens

Bestuursaangelegenheden

Klaas Rixten, bestuursnr@nvbs.com

Dienstverlening, tentoon­stellingen en open dagen

Maikel Rörik, snr-info@nvbs.com

Algemene vragen over de collecties

Pieter Eveleens Maarse, conservatorsnr@nvbs.com

Digitalisering van collecties en verwerving digitale collecties

Maikel Rörik (a.i.), digitaal@nvbs.com

Schenkingen/nalatenschappen van goederen

Karel van Ipenburg, schenkingen@nvbs.com

Collectiebeheerders

Klik hier voor een overzicht van onze collecties.

Statuten en reglementen

De Statuten (pdf) en het Huishoudelijk Reglement (pdf) van de SNR zijn laatstelijk goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van de NVBS van 7 april 2018.

De SNR hanteert voor haar dienstverlening Algemene Voorwaarden (pdf).

Van belang zijn hierbij ook de bepalingen met betrekking tot auteursrechten.

De SNR heeft een privacyreglement (pdf).

Schenkingen en nalatenschappen

De SNR is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met status ‘cultureel’. Giften zijn dus aftrekbaar van de belastingen.

Lees meer over schenken en nalaten

De ANBI-gegevens van de SNR

Vacatures

Wil je meehelpen met het behoud en het ordenen van onze collecties? Bekijk de vacatures bij de SNR.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 juli 2023.