Schenken en nalaten

Inleiding

Hieronder volgen de fiscale regels voor een gift/schenking, dan wel een nalatenschap aan de NVBS of aan de stichting SNR (Stichting NVBS Railverzamelingen). De NVBS heeft geen bijzondere fiscale status, maar de SNR heeft de zogenaamde culturele ANBI-status. Voor de laatste geldt een aantal bijzondere regelingen.

Lees meer

Schenkingen/nalatenschappen in geld

Om in deze enigszins gecompliceerde materie enige duidelijkheid te scheppen volgt hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden in de inkomstenbelasting.

schenking aan: gewone schenking periodieke schenking
Vereniging (NVBS) Niet aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI (SNR) Aftrekbaar Aftrekbaar

Een schenking kan op twee manieren gedaan worden:

 • als gewone gift – je doet de gift eenmalig of je hebt niet laten vastleggen dat je meerdere giften aan de instelling gaat geven. Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
  • Je doet de giften aan een instelling die is geregistreerd als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals de SNR.
  • Je doet de gift vrijwillig, en niet omdat je ertoe verplicht bent.
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • Je kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat je de gift hebt gedaan.
  • Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen (het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek) met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken.
  • Je mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan 10% van je drempelinkomen. Wanneer je je aftrek berekent, mag jede gift aan een culturele ANBI, zoals de SNR, verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.
 • als periodieke gift – je hebt dan vast laten leggen dat je jaarlijks een gift doet aan de instelling. Ook een periodieke gift heeft een aantal gelijktijdige kenmerken:
  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen Dat betekent dat je verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het in 1 keer betaalt, maar je moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de culturele ANBI of de vereniging.
  • je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift uiterlijk stopt bij je overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld je broer of je partner. Je moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of je de uitkeringen laat stoppen bij je eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.
   Je mag het hele bedrag van de gift aftrekken bij een periodiek schenking aan de SNR of aan de NVBS. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Voor schenkingen zijn de volgende personen gaarne bereid nadere inlichtingen te geven:
• Voor schenkingen aan de SNR is dat de penningmeester Johan Koning ter Heege.
Hij is bereikbaar op 0346 550972 of via zijn e-mailadres johanspoor44@gmail.com.
• Voor schenkingen aan de NVBS is dat de penningmeester Ronald Schuitemaker.
Hij is bereikbaar op 06 – 1059 9278  of via zijn e-mailadres rschuite@xs4all.nl

Je kunt de NVBS en/of de SNR ook opnemen in je testament en begunstigen door een legaat of een erfstelling. De SNR is als (culturele) ANBI-instelling over legaten geen erfbelasting verschuldigd. Het gehele bedrag komt in dat geval de SNR ten goede. Een daarvoor te gebruiken tekst is: “Hierbij legateer ik aan de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen, gevestigd te Den Haag, (of: de Stichting NVBS- Railverzamelingen, gevestigd te Den Haag) een bedrag van € ….. ” .

Lees meer

Schenkingen / nalatenschappen in goederen

Voor schenkingen/nalatenschappen in goederen geldt in principe hetzelfde als hetgeen hierboven is vermeld. In dat geval zal echter de waarde in het economische verkeer moeten worden vastgesteld. De praktijk wijst uit dat de geldswaarde in de meeste gevallen gering is.

De NVBS en de SNR hebben in de regiegroep schenkingen onderling afspraken gemaakt over het in ontvangst nemen en het verdelen van schenkingen en legaten in de vorm van goederen zoals boeken, tijdschriften, foto′s en andere documenten. Die afspraken houden onder andere in dat er één plaats is waar melding wordt gemaakt van een schenking of legaat. Dit is: K.C. (Karel) van Ipenburg,
e-mail: schenkingen@nvbs.com. De verdeling van de goederen over de NVBS en de SNR vindt plaats overeenkomstig de wens van de gever. Als deze wens niet is aangegeven vindt de verdeling plaats in onderling overleg met vertegenwoordigers van de NVBS en de SNR.

Andere memorabilia, zoals bordjes, nummerplaten en dergelijke, kunnen eveneens geschonken worden, maar worden in het algemeen niet blijvend in Amersfoort bewaard. De regiegroep schenkingen zoekt voor deze zaken een goed onderkomen, b.v. bij musea, c.q. museumbedrijven of biedt het andere leden aan d.m.v. een bekend te maken veiling.

Zowel de NVBS als de SNR zijn steeds geïnteresseerd in het ontvangen van waardevolle zaken die een uitbreiding kunnen zijn voor de bestaande verzamelingen. De verzamelingen zijn reeds zeer omvangrijk. Wil je zeker weten dat je bijdrage inderdaad bruikbaar is, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met een van de SNR experts van een verzameling. Voor de contactgegevens zie elders op deze site.

Ook ben je altijd welkom met je bijdrage voor de verzamelingen. bij NVBS-Centraal in Amersfoort Er is vrijwel altijd iemand aanwezig die je graag zal ontvangen, ook zonder afspraak. Wil je liever toch een afspraak maken: 033 4614825

Lees meer