Schenken en nalaten

Hieronder volgen de fiscale regels voor een gift/schenking, dan wel een nalatenschap aan de NVBS of aan de Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR). De NVBS heeft geen bijzondere fiscale status. De SNR heeft de zogenaamde culturele ANBI-status; hiervoor gelden een aantal bijzondere regelingen.

Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden in de inkomstenbelasting:

schenking aan gewone schenking periodieke schenking
Vereniging (NVBS) Niet aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI (SNR) Aftrekbaar Aftrekbaar

Schenkingen / nalatenschappen in geld

Een schenking kan op twee manieren gedaan worden: als gewone gift of als periodieke gift.

Gewone gift

Je doet de gift eenmalig of je hebt niet laten vastleggen dat je meerdere giften aan de instelling gaat geven. Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  • Je doet de giften aan een instelling die is geregistreerd als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals de SNR.
  • Je doet de gift vrijwillig, dus niet omdat je ertoe verplicht bent.
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • Je kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat je de gift hebt gedaan.
  • Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen (het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek) met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken.
  • Je mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan 10% van je drempelinkomen. Wanneer je je aftrek berekent, mag je de gift aan een culturele ANBI, zoals de SNR, verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Periodieke gift

Bij een periodieke gift heb je vast laten leggen dat je jaarlijks een gift doet aan de instelling. Ook een periodieke gift heeft een aantal kenmerken:

  • De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat je verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het in één keer betaalt, maar je moet dus minstens een keer per jaar een bedrag overmaken naar de culturele ANBI of de vereniging.
  • Je moet deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaken naar dezelfde instelling of vereniging
  • Je gift stopt uiterlijk bij je overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld je broer of je partner. Je moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of je de uitkeringen laat stoppen bij je eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.
  • Je mag het hele bedrag van de gift aftrekken bij een periodieke schenking aan de SNR of aan de NVBS. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Voor schenkingen zijn de volgende personen gaarne bereid nadere inlichtingen te geven:

Legaten

Je kunt de NVBS en/of de SNR ook opnemen in je testament en begunstigen door een legaat of een erfstelling. De SNR is als (culturele) ANBI-instelling over legaten geen erfbelasting verschuldigd. Het gehele bedrag komt in dat geval de SNR ten goede. Een daarvoor te gebruiken tekst is: “Hierbij legateer ik aan de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen, gevestigd te Den Haag (of: de Stichting NVBS-Railverzamelingen, gevestigd te Den Haag) een bedrag van € xxx,xx”.

Schenkingen / nalatenschappen in goederen

Voor schenkingen/nalatenschappen in goederen geldt in principe hetzelfde als hetgeen hierboven is vermeld. In dat geval zal echter de waarde in het economische verkeer moeten worden vastgesteld. De praktijk wijst uit dat de geldwaarde in de meeste gevallen gering is.

De NVBS en de SNR hebben onderling afspraken gemaakt over het in ontvangst nemen en het verdelen van schenkingen en legaten in de vorm van goederen zoals boeken, tijdschriften, foto′s en andere documenten. Die afspraken houden onder andere in dat er één plaats is waar melding wordt gemaakt van een schenking of legaat. Dit is: Karel van Ipenburg, schenkingen@nvbs.com.

De verdeling van de goederen over de NVBS en de SNR vindt plaats overeenkomstig de wens van de gever. Als deze wens niet is aangegeven vindt de verdeling plaats in onderling overleg met vertegenwoordigers van de NVBS en de SNR.

Andere memorabilia, zoals bordjes, nummerplaten en dergelijke, kunnen eveneens geschonken worden, maar worden in het algemeen niet blijvend in Amersfoort bewaard. Voor deze zaken wordt een goed onderkomen gezocht, bijvoorbeeld bij musea of museumbedrijven, of ze worden aangeboden aan andere leden door middel van een bekend te maken veiling.

Vooraf contact

Zowel de NVBS als de SNR zijn steeds geïnteresseerd in het ontvangen van waardevolle zaken die een uitbreiding kunnen zijn voor de bestaande verzamelingen. De verzamelingen zijn reeds zeer omvangrijk. Wil je zeker weten dat je bijdrage inderdaad bruikbaar is, dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen. Klik hier voor een overzicht van de verschillende verzamelingen en hun beheerders.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2023.