ANBI-gegevens van de SNR

De Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat SNR geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan de SNR aftrekbaar, binnen de daarvoor geldende regels.

Lees ook de informatie over schenken en nalaten.

Naam Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR)
RSIN-nummer 8118.73.390
Bankrekeningnummer NL27 INGB 0009 5987 51 ten name van STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN.
Contactgegevens Secretariaat Stichting NVBS Railverzamelingen
Verheijdenstraat 4, 7415 BK Deventer
secretarissnr@nvbs.com
Bestuurssamenstelling per 31 december 2023 Sjef Janssen, voorzitter
Klaas Rixten, secretaris
Frank Vollmuller, penningmeester
Maikel Rörik, bestuurslid en digitale zaken a.i.
Pieter Eveleens Maarse, conservator
Kees Wielemaker, benoemd vanuit het Hoofdbestuur NVBS
Beleidsplan Het SNR-bestuur heeft in april 2019 het Beleidsplan vastgesteld. Een geactualiseerd Collectieprofiel is in november 2023 vastgesteld.
Beloningsbeleid De Stichting is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden, de conservator en alle medewerkers voeren onbezoldigd hun werk­zaam­heden uit.
Doelstelling De doelstelling is opgenomen in de Statuten van de SNR (artikel 1.4 en 1.5), zoals goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van de NVBS van 7 april 2018.
Verslag uitgeoefende activiteiten Een verslag van de activiteiten is te vinden in het laatstverschenen SNR-jaarverslag alsmede in het jaarverslag van de NVBS.
Financiële verantwoording De jaarrekening is opgenomen in het laatstverschenen SNR-jaarverslag en eveneens opgenomen in het integrale NVBS-jaarverslag.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 december 2024.