In 2023 nieuwe bestuursleden nodig

5 november 2022

Bestuursleden zitten voor (maximaal) vier jaar. In 2023 zullen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) twee bestuurszetels te bezetten zijn.

1. Opvolging Martin Bos

Volgens het schema van aftreden treedt Martin Bos af; hij stelt zich niet herkiesbaar. Martin’s aandachts­veld binnen het bestuur is informatisering. Daarom vraagt het NVBS-bestuur primair om kandidaten die voorliefde voor en kennis hebben van informatietechnologie. De levenscyclus van de nu binnen de NVBS gebruikte software loopt op zijn eind; er wachten Martin’s opvolger interessante uitdagingen.

2. Een “Minister van Nieuw Elan”

Sinds 2021 is één bestuurszetel onbezet gebleven. Met zes bestuursleden is er binnen het bestuur te weinig capaciteit om nieuwe plannen in uitvoering te nemen en om de externe profilering te versterken. Het bestuur komt graag in contact met communicatief sterke kandidaten die het imago en de positie van de NVBS buiten de vereniging denken te kunnen verbeteren, en willen bijdragen aan de bloei van de vereniging.

Over beide functies kan informatie worden ingewonnen bij de voorzitter, Adriaan Pothuizen.

Wie zich kandidaat wil stellen is bij voorkeur vóór mei 2021 lid van de NVBS geworden. Hij/zij is bereid om kennismakingsgesprekken met zittende bestuursleden te voeren. Het bestuur bepaalt in maart 2023 wie het aan de ALV als kandidaat wil voordragen.

Geïnteresseerden (in beide functies) krijgen vóór de ALV (6 mei 2023) de gelegenheid om mee te lopen met het NVBS-bestuur om zich zo een goed beeld te kunnen vormen van de verwachtingen ten aanzien van hun rol na benoeming.