Hoofdbestuur zoekt secretaris of bestuursondersteuner

3 november 2023

In het Hoofdbestuur (HB) ontbreekt een secretaris. De voorzitter en de penningmeester zijn er, en vijf bestuursleden met een eigen portefeuille. Drie van die vijf bestuursleden richten zich op vernieuwing en verjonging van de NVBS, twee van die vijf geven aandacht aan het goed functioneren van de vereniging. Nu er nog geen secretaris is verdelen de zittende bestuursleden tijdelijk het secretariaatswerk, maar hier­door blijven dingen liggen en dit kan niet zo blijven.

Wat doet de secretaris zoal:

  • is als teamlid (en voelt zich) nauw betrokken bij het vormgeven van beleid gericht op het verzekeren van de continuïteit van de NVBS, die door afkalvend ledental en verzwakte financiële middelen sterk onder druk is komen te staan,
  • is verantwoordelijk voor de oproepingen voor de Algemene Ledenvergadering (1 per jaar),
  • idem voor de oproepingen voor stafvergaderingen (2x p.j.),
  • idem voor de vergaderingen van het Hoofdbestuur (12x p.j.),
  • idem voor het maken van de notulen van die vergaderingen, voor het bestuursarchief van de vereniging, voor het samenstellen van het jaarverslag van de vereniging en voor de roosters van aftreden van het Hoofdbestuur en van alle andere besturen en commissies die de vereniging kent,
  • is voorts belast met de correspondentie, voor zover die niet ingevolge artikel 39 van de statuten of in onderling overleg aan een van de andere leden van het Hoofdbestuur is opgedragen.

Ervaring met vergelijkbare activiteiten in het bedrijfsleven, in de publieke sector of bij andere grote vrijwilligers­organisaties is een pre. Digitaal kunnen meekomen is nodig.

Dus: een NVBS-lid gezocht met de kennis, kunde en vaardigheden om secretariaatswerk te gaan doen! Dat kan als 8e bestuurslid, maar het zou ook kunnen in de vorm van ‘bestuursondersteuner’ op basis van artikel 39 Statuten: iemand die het HB voor een bepaalde taak bijstaat.

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Adriaan Pothuizen, voorzitter@nvbs.com.