Statuten Stichting NVBS-Excursies (SNE)

I. Algemene bepalingen
1. De naam van de stichting is: Stichting NVBS-Excursies.
2. De stichting is gevestigd te ′s-Gravenhage.
3. De stichting is een dienst van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen, gevestigd te ′s-Gravenhage, verder te noemen NVBS.
4. De stichting heeft tot doel:
a. het organiseren en begeleiden van ééndaagse en meerdaagse excursies in het binnen- en buitenland op het gebied van spoor- en tramwegwezen ten behoeve van de leden van de NVBS;
b. het bemiddelen bij individuele reizen van leden van de NVBS;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
5. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het beginkapitaal dat door de NVBS ter beschikking wordt gesteld;
b. bijdragen van de deelnemers aan excursies;
c. schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatste alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
d. toevallige baten en andere inkomsten.

II. Benoeming en ontslag bestuur
6. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Het aantal bestuursleden wordt door het Hoofdbestuur van de NVBS vastgesteld.
7. De leden van het bestuur worden door het Hoofdbestuur van de NVBS, het bestuur gehoord, voor een periode van vier jaar benoemd uit de meerderjarige gewone leden van de NVBS en kunnen na afloop van die periode telkens voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Het jaar van de eerste benoeming geldt daarbij als het eerste jaar.
8. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één tot vijf leden.
9. De bestuursleden ontvangen als zodanig geen honorarium. Zij kunnen evenwel een vergoeding ontvangen voor de kosten die zij in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt. Het bestuur stelt daaromtrent nadere regels. Deze behoeven de goedkeuring van het Hoofdbestuur van de NVBS.
10. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. bij het einde van de benoemingstermijn, behoudens herbenoeming op de voet van artikel 7;
b. door ontheffing door het Hoofdbestuur van de NVBS;
c. door bedanken door de functionaris;
d. door beëindiging van het lidmaatschap van de NVBS;
e. bij onder curatele-stelling, faillissement of aanvraag van surséance van betaling.

III. Taakverdeling Bestuur
11. De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door het Hoofdbestuur van de NVBS uit de leden van het bestuur aangewezen.
12. Behoudens het bepaalde in artikel 11 worden de functies en taken van de leden van het bestuur in onderling overleg verdeeld.
13. De voorzitter is belast met de leiding van het bestuur en de bestuursvergaderingen. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter in diens plaats. Indien bij een bestuursvergadering ook hij is verhinderd, bepalen de overige bestuursleden in onderling overleg wie van hen de vergadering zal leiden.
14. De secretaris is belast met de secretariële werkzaamheden, waaronder het notuleren van de vergaderingen en het beheer van het archief. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een van de andere leden, niet zijnde de voorzitter of de vice-voorzitter. De notulen worden in de volgende bestuursvergadering vastgesteld en staande die vergadering door de voorzitter en de secretaris getekend.
15. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en met de financiële administratie.
16. Het bestuur kan zich voor bepaalde taken doen bijstaan door één of meer door het bestuur te benoemen leden van de NVBS of derden dan wel door één of meer door het bestuur in te stellen commissies, bestaande uit leden van de NVBS.

IV. Taken en bevoegdheden bestuur
17. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Hoofdbestuur van de NVBS, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
18. Het bestuur verschaft het Hoofdbestuur van de NVBS – gevraagd of ongevraagd – informatie over het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid.
19. Onverminderd de bevoegdheden van het bestuur als zodanig, vertegenwoordigt de voorzitter tezamen met één van de andere bestuursleden de stichting in en buiten rechte. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter in diens plaats.
De voorzitter vertegenwoordigt, zonodig bijgestaan door de secretaris en/of de penningmeester, de stichting binnen de NVBS.
20. Een afvaardiging van het bestuur woont de algemene ledenvergadering van de NVBS bij teneinde zonodig toelichting te geven en vragen te beantwoorden met betrekking tot het functioneren van de stichting.
21. De stichting heeft een huishoudelijk reglement, waarvan de vaststelling door het bestuur de goedkeuring behoeft van het Hoofdbestuur van de NVBS. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten van de stichting of van de NVBS.
22. Het bestuur kan andere reglementen vaststellen dan het in artikel 5 bedoelde huishoudelijk reglement. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement van de stichting of dat van de NVBS. Zij worden, evenals de wijziging of intrekking daarvan, ter kennis gebracht van het Hoofdbestuur van de NVBS.
23. Het bestuur verleent alle medewerking aan de werkzaamheden van de geschillencommissie, bedoeld in Hoofdstuk X van de statuten van de NVBS.

V. Bestuursvergaderingen
24. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit nodig acht(en), maar ten minste één keer per twee maanden. Om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen, moet de bestuursvergadering door ten minste de helft plus één van het aantal bestuursleden worden bijgewoond. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid heeft één stem. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
25. De oproep voor een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste vijf werkdagen. De oproep bevat de te behandelen onderwerpen. Besluitvorming over andere onderwerpen kan niet plaatsvinden, tenzij alle bestuursleden aanwezig zijn en daarmee instemmen.
26. Onder bijzondere omstandigheden kan het bestuur ook telefonisch vergaderen. De voorzitter draagt dan zorg dat de genomen besluiten onverwijld schriftelijk aan de bestuursleden worden toegezonden.

VI. Boekjaar en financieel beheer
27. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
28. De penningmeester zendt vóór één februari van elk jaar aan de overige bestuursleden de rekening en verantwoording over het voorafgaande boekjaar, welke in een bestuursvergadering in de maand februari wordt behandeld en vastgesteld.
29. Het bestuur zendt jaarlijks vóór één maart aan de penningmeester van het Hoofdbestuur van de NVBS de begroting voor het lopende boekjaar en de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. Het bestuur zendt tegelijkertijd het jaarverslag van de stichting aan de secretaris van het Hoofdbestuur van de NVBS. Dit jaarverslag bevat tenminste een overzicht van de activiteiten van het afgelopen boekjaar en van de personele mutaties.
30. Het toezicht op het beheer en de verantwoording van de geldmiddelen van de stichting wordt uitgeoefend door de kascommissie van de NVBS. De kascommissie doet jaarlijks van haar bevindingen verslag aan het bestuur en aan het Hoofdbestuur van de NVBS. Omtrent de wijze van uitoefening van dit toezicht kunnen in het huishoudelijk reglement nadere regels gesteld.
Het bestuur kan in overleg met het Hoofdbestuur van de NVBS de controle over het beheer ook opdragen aan een register-accountant of een accountant-administratie-consulent met certificerende bevoegdheid.

VII. Wijziging van de statuten
31. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering van de NVBS. Een dergelijk besluit vereist de goedkeuring van ten minste twee/derde van de ter vergadering aanwezige leden.
32. De algemene ledenvergadering van de NVBS mag een voorstel tot wijziging van de statuten niet in behandeling nemen, indien dat voorstel niet op de agenda van de vergadering is vermeld.
33. Ten minste één maand vóór de datum waarop een voorstel tot wijziging van deze statuten wordt behandeld in een algemene ledenvergadering van de NVBS, wordt dat voorstel ter kennis gebracht van de leden van de NVBS door kennisgeving in het tijdschrift, bedoeld in artikel 59 van de statuten van de NVBS, dat het voorstel kosteloos verkrijgbaar is bij de secretaris van het Hoofdbestuur van de NVBS.
34. Het bestuur draagt er zorg voor dat na een besluit tot wijziging van deze statuten binnen twee maanden de notariële akte wordt verleden en dat binnen de daarop volgende twee maanden uitvoering wordt gegeven aan de noodzakelijke publicaties en vaststellingen.

VIII. Ontbinding en vereffening
35. De stichting wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering van de NVBS met een meerderheid van ten minste twee/derde van de schriftelijk uit te brengen stemmen daartoe heeft besloten.
36. Het bestuur is na de ontbinding van de stichting met de vereffening belast en is gehouden binnen drie maanden na de ontbinding rekening en verantwoording af te leggen aan het Hoofdbestuur van de NVBS. De goedkeuring door het Hoofdbestuur van de NVBS van de slotrekening en verantwoording geldt als décharge van de vereffenaars.
37. Het eventueel voordelig saldo van de vereffeningsrekening komt ten goede aan de NVBS.

IX. Slotbepalingen
38. In alle gevallen waarin deze statuten of de krachtens deze statuten ingestelde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Vaststelling
De huidige tekst van de statuten werd vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de NVBS van 11 mei 1996 gehouden te Utrecht. De statuten zijn vastgelegd in een notariële akte, verleden op 13 november 1996 voor notaris P. Kroesen te Vlaardingen; deze akte is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden te ′s-Gravenhage onder nummer S 159980.