Huishoudelijk reglement SNE

I. Algemeen
1. Het bestuur maakt voorgenomen excursies tijdig bekend aan de leden van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS). Deze bekendmaking kan geschieden door in het tijdschrift “Op de Rails” of door middel van apart rondschrijven aan de leden van de NVBS mededeling te doen van voorgenomen excursies. Voor zover mogelijk wordt aan het begin van het jaar in “Op de Rails” een vooraankondiging gedaan van het programma van dat jaar.
2. De leiding van een excursie is in handen van één of meer leden van het bestuur of, indien geen bestuurslid deelneemt aan de excursie, van één of meer door het bestuur aangewezen meerderjarige leden van de NVBS. De bestuursleden kunnen zich doen bijstaan door één of meer meerderjarige leden van de NVBS.
3. Tijdens een excursie moeten alle leden van de NVBS, junioren en begunstigers daaronder begrepen, een geldige lidmaatschapskaart van de NVBS kunnen tonen. Niet-leden die tot de excursie zijn toegelaten, moeten zich met een wettig identificatiemiddel kunnen legitimeren.

II. Gedragsregels
4. De deelnemer dient zich tijdens de excursie te houden aan de aanwijzingen die door of namens de leiding van de excursie of de ontvangende of begeleidende organisatie worden gegeven.
5. Het bestuur kan de deelname aan een excursie openstellen voor niet-leden van de NVBS. Aan niet-leden die willen deelnemen aan een excursie, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
6. Het bestuur kan deelname aan een excursie weigeren:
a. bij niet tijdige aanmelding;
b. indien een aanmelding voor een eerdere excursie zonder goede reden niet gestand is gedaan;
c. indien ondanks het bepaalde in de reisvoorwaarden na de aanbetaling is nagelaten het resterende deel van het verschuldigde bedrag te voldoen;
d. bij een groter aantal aanmeldingen dan plaatsen.
7. De deelnemer die zich niet houdt aan de aanwijzingen, bedoeld in artikel 4 van dit reglement, of die zich anderszins gedraagt in strijd met het belang van de Stichting, de NVBS of de andere deelnemers aan de excursie, kan door de leiding van de excursie van verdere deelneming aan de excursie worden uitgesloten. Een dergelijk besluit wordt na afloop van de excursie zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van het bestuur en, indien het een lid, junioren en begunstigers daaronder begrepen, van de NVBS betreft, van het Hoofdbestuur van de NVBS. Het bestuur kan besluiten dat aan een deelnemer de toegang tot excursies voor één of meerdere keren wordt ontzegd. Ten aanzien van niet-leden kan het bestuur besluiten dat aan betrokkene verder toegang tot excursies wordt ontzegd.

III. Eendaagse Excursies
8. Op de door de Stichting georganiseerde eendaagse excursies is het in dit hoofdstuk bepaalde van toepassing.
9. Het bestuur kan voor de toelating tot een excursie nadere regels stellen, zoals ten aanzien van de aanmelding, de betaling, het aantal deelnemers en de selectie bij een groter aantal aanmeldingen dan plaatsen.
10. Iedere deelnemer ontvangt een deelnemersbewijs, met daarop vermeld zijn naam, voorletters, adres en woonplaats. Dit deelnemersbewijs moet hij bij de aanvang en tijdens de excursie op verzoek van de leiding van de excursie kunnen tonen. Op het deelnemersbewijs wordt verwezen naar de regels die gelden bij deelname aan een excursie. Deze regels worden op verzoek aan de deelnemer toegezonden of ter inzage gegeven.
11. Indien het bestuur besluit een excursie geen doorgang te laten vinden, worden de betaalde deelnemersbijdragen onverkort gerestitueerd.
12. Indien de kosten van een excursie achteraf hoger blijken te zijn dan de geraamde kosten, kunnen de deelnemers niet worden aangesproken tot betaling van een aanvulling op de vastgestelde deelnemersbijdrage.
Indien de kosten van een excursie vooraf hoger blijken te zijn dan de aanvankelijk geraamde kosten of indien er minder deelnemers dan geraamd blijken te zijn, kan tot drie weken voor de aanvang van de excursie aan de deelnemers een aanvulling op de deelnemers bijdrage worden gevraagd. De deelnemer die deze aanvulling niet wenst te betalen, kan zich terugtrekken en ontvangt de reeds betaalde bijdrage onverkort terug.
13. Alle in het kader van een reis gesloten overeenkomsten met vervoerders en andere derden die diensten verrichten, worden door de “Stichting NVBS-Excursies” gesloten als onmiddellijke vertegenwoordiger van de deelnemer en vervult de stichting een bemiddelende rol.
14. Tenzij dat anders is vermeld in de aankondiging van een excursie, geldt ter zake van het niet deelnemen aan een excursie ondanks aanmelding het volgende bij annulering:
1. a. wordt de deelnemersbijdrage gerestitueerd, indien de annulering plaatsvindt vóór de uiterste datum van aanmelding;
1. b. blijft de helft van de deelnemersbijdrage verschuldigd, met een minimum van € 20, indien de annulering plaatsvindt tussen de uiterste datum van aanmelding en de vijfde dag voor de excursiedatum;
1. c. blijft de gehele deelnemersbijdrage verschuldigd, indien de deelnemer niet verschijnt dan wel indien door de deelnemer op of na de vijfde dag voor de excursiedatum wordt geannuleerd;
2. annulering geschiedt schriftelijk of per e-mail, waarbij de datum van ontvangst bepalend is.
15. De stichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook, die tijdens of door een excursie of wegens het niet doorgaan van een excursie door een deelnemer of door degenen die tot hem in enige persoonlijke of zakelijke relatie staan, wordt geleden, behoudens in het geval van grove schuld of opzet van de stichting. De deelnemer verbindt zich door zijn aanmelding de stichting te vrijwaren van dergelijke aanspraken.

IV. Meerdaagse Excursies.
16. a. Ten aanzien van meerdaagse excursies wordt de “Stichting NVBS Excursies” aangemerkt als reisorganisator.
b. Middels haar “Reisvoorwaarden” voldoet de stichting aan de eisen, die de wet aan reisorganisaties stelt.
c. Iedere deelnemer aan een meerdaagse reis wordt in het bezit gesteld van de “Reisvoorwaarden”.

V. Medewerkers
17. Aan de stichting kunnen medewerkers zijn verbonden. Zij worden door het bestuur aangewezen uit de meerderjarige leden van de NVBS. Die aanwijzing geldt voor onbepaalde tijd, maar kan op elk moment worden beëindigd.
18. De medewerkers ontvangen als zodanig geen honorarium. Zij kunnen evenwel een vergoeding ontvangen voor de kosten die zij in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt. Het bestuur stelt daaromtrent nadere regels. Deze behoeven de goedkeuring van het Hoofdbestuur van de NVBS.

VI. Slotbepalingen
19. Aan deelnemers aan een excursie wordt op verzoek een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement ter inzage gegeven of verstrekt.
20. Voor iedere wijziging van dit reglement is de goedkeuring van het Hoofdbestuur van de NVBS vereist.

Vaststelling
Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de NVBS die is gehouden op 11 mei 1996 te Utrecht, met dien verstande dat dit reglement in werking treedt op 13 november 1996, de datum waarop de akte, houdende oprichting van de stichting “Stichting NVBS-Excursies”, waartoe in dezelfde vergadering werd besloten, is verleden.

Annuleringsvoorwaarden dagexcursies gewijzigd
Op 26 januari 2017 zijn de annuleringsvoorwaarden voor dagexcursies bij de SNE gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op het annuleren door de deelnemer. Om voor restitutie in aanmerking te komen dient annulering plaats te vinden tot uiterlijk 5 dagen (was 1 dag) vóór de excursie, waarbij de deelnemer de helft van de deelnemersbijdrage verschuldigd blijft met een minimum van € 20 (was € 10). De volledige deelnemersbijdrage wordt gerestitueerd, indien de annulering plaatsvindt vóór de uiterste datum van aanmelding (onveranderd). Annulering kan nu zowel schriftelijk als per e-mail plaatsvinden.

Een en ander is geregeld in artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement van de Stichting NVBS-Excursies. Op de website is de aangepaste versie in te zien. Let op: deze wijziging heeft geen betrekking op meerdaagse reizen. Hiervoor gelden de Reisvoorwaarden Stichting NVBS-Excursies.

De gewijzigde voorwaarden zijn een gevolg van toenemende financiële verplichtingen die de SNE jegens derden aangaat en waarbij een ‘late’ annulering door de deelnemer tot kosten leidt, die niet of onvoldoende op de deelnemer kunnen worden verhaald.