Annuleringsvoorwaarden SNE

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERINGSFONDS

1. Begripsomschrijvingen
1.1. deelnemer(s): de in de administratie van de Stichting NVBS-Excursies genoemde persoon/personen, voorzover deelnemend aan het NVBS-Excursies annuleringsrisicofonds.
1.2. reissom: de verschuldigde bedragen voor boekingen voor een meerdaagse reis georganiseerd door de Stichting NVBS-Excursies, waarop deelname aan dit annuleringsfonds van toepassing is.
1.3. annuleringskosten: rechtens verschuldigde reissom, of deel daarvan en kosten ingeval van annulering tot maximaal de reissom.
1.4. reis: bij de Stichting NVBS-Excursies geboekt vervoer en/of verblijf.

2. Bijdrage
2.1. Bij meerdaagse reizen is de bijdrage in de reissom begrepen.
2.2. Wordt een aanbetaling verlangd op de reissom, dan is de bijdrage in de aanbetaling begrepen.
2.3. Behoudens in geval van annulering van de reis door de Stichting NVBS-Excursies bestaat geen recht op teruggave van de bijdrage.

3. Geldigheidsduur en dekkingsgebied
3.1. De deelname aan het fonds is geldig vanaf het moment van bevestiging van de reis tot en met de einddatum van de reis volgens het excursieplan.
3.2. De dekking begint na de betaling van de bijdrage en eindigt op de datum van de reis volgens het excursieplan.
3.3. Deelname aan het fonds heeft betrekking op alle meerdaagse reizen.

4. Dekking
4.1. Uitkering wordt verleend voor de annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 4.1.1 tot en met 4.1.9:
4.1.1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van de deelnemer, familieleden in de eerste of tweede graad of huisgenoten van de deelnemer;
4.1.2. Complicaties bij zwangerschap van de deelnemer of hiermee samenwonende partner;
4.1.3. Materiële beschadiging van eigendom van de deelnemer of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk is;
4.1.4. Het door de deelnemer onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, doch niet eerder dan dertig dagen voor aanvang van de reis;
4.1.5. Een medisch noodzakelijke ingreep welke de deelnemer of hiermee samenwonende partner onverwacht moet ondergaan;
4.1.6. Onvrijwillige werkloosheid van de deelnemer, ten gevolge van algehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar hij werkt
4.1.7. Het door een werkloze deelnemer aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de reis nodig maakt;
4.1.8. Onverwachte oproep van de deelnemer na een eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens de reis kan worden afgelegd;
4.1.9. Het, buiten de schuld van de deelnemer om, onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum;
4.2. Uitkering wordt verleend voor niet-genoten reisdagen ten gevolge van een omstandigheid als genoemd in 4.1.1 tot en met 4.1.3. De uitkering wordt berekend op basis van de reissom in verhouding van het totaal niet-genoten reisdagen tot het totaal aantal reisdagen:
4.2.1. Afbreking van de reis door een onzekere gebeurtenis als genoemd in 4.1.1 tot en met 4.1.5;
4.2.2. Onvoorziene ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting) van de deelnemer, waardoor afbreking niet mogelijk is, waarbij alle opnamedagen in de reisperiode gelden als niet-genoten reisdagen. Deze dekking geldt alleen voor de opgenomen deelnemer en voor zijn eveneens deelnemende gezinsleden of voor een meereizende deelnemer.
4.3. Recht op annulering ontstaat, wanneer de Stichting NVBS-Excursies de aanvang van de reis vervroegt met tenminste 12 uur of de reis met meer dan 12 uur verlengt (latere terugkeer) en geen eventueel extra benodigd verlof van de dienstbetrekking kan worden verkregen.

 

5. Uitsluitingen
5.1. Geen uitkering wordt verleend indien de deelnemer of belanghebbende:
5.1.1. een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de gehele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven;
5.1.2. nalatig is in de vervulling van enige krachtens deze deelname op hem rustende verplichting;
5.2. Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis:
5.2.1. (in)direct verband houdende met:
– molest, waaronder wordt verstaan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij (definitie gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Den Haag d.d. 2-11-1981);
– atoomkernreactie;
– inbeslagnemen en verbeurdverklaren;
– het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad;
5.2.2. ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld, zelfdoding of poging daartoe of met de wil van de deelnemer of belanghebbende;
5.2.3. bij of ten gevolge van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe;
5.2.4. verband houdende met ziekte, aandoening of afwijking, welke bij de deelnemer, zijn huisgenoten of familieleden in de eerste of tweede graad in de periode van drie maanden voor de afsluitdatum van de fondsdeelname bestond of klachten veroorzaakten.

6. Verplichtingen bij schade
6.1. De deelnemer is verplicht:
6.1.1. al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van de schade;
6.1.2. bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Tevens is de deelnemer verplicht zich op verzoek en op kosten van de Stichting NVBS-Excursies door een door de Stichting NVBS-Excursies aangewezen arts te laten onderzoeken of deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen;
6.1.3. De Stichting NVBS-Excursies alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen;
6.1.4. de omstandigheden welke leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen;
6.1.5. originele bewijsstukken over te leggen;
6.1.6. medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken.
6.2. De deelnemer of belanghebbende is in het kader van melding verplicht:
6.2.1. na een gebeurtenis waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk drie dagen na de gebeurtenis te melden aan de contactpersoon/excursieleiding van de Stichting NVBS-Excursies;
6.2.2. een verzoek tot uitkering zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na het einde van de geldigheidsduur van de fondsdeelname te melden aan de contactpersoon/excursieleiding, dan wel aan de voorzitter van de Stichting NVBS-Excursies (zie Op de Rails, eerste binnenpagina, linksonder) door middel van een zo gedocumenteerd mogelijke brief met eventuele bewijsstukken.
6.3. Mededelingen gedaan bij een melding als genoemd in 6.2.1 en 6.2.2 dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering.

7. Schaderegeling
De Stichting NVBS-Excursies is belast met het (doen) regelen van de schade, mede aan de hand van door de deelnemer verstrekte gegevens en inlichtingen.
8. Rechthebbende
8.1. Recht op uitkering bestaat alleen voor de deelnemer. Indien een deelnemer recht heeft op uitkering op grond van de regelingen van dit fonds, dan hebben ook de overige deelnemers, die onder dezelfde omstandigheden verkeren, dit recht mits deze de reis ook annuleren of voortijdig afbreken, met uitzondering van het bepaalde in 4.2.2.
8.2. Uitkering zal geschieden aan de deelnemer of in geval van zijn overlijden aan de rechthebbende nabestaande(n).

9. Vervaltermijn van wet op uitkering
Heeft de Stichting NVBS-Excursies ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan vervalt ieder recht jegens de Stichting NVBS-Excursies ter zake van het desbetreffende schadegeval na verloop van zes maanden, welke termijn ingaat op de dag waarop de Stichting NVBS-Excursies dit bericht verstuurde.

10. Adres
Kennisgevingen door de Stichting NVBS-Excursies aan de deelnemer geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de Stichting NVBS-Excursies bekende adres.

11. Geschillen
Geschillen welke voortvloeien uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Den Haag. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.