Algemene Ledenvergadering 2020

Informatie over de digitale ALV 2020

Vanwege de corona-omstandigheden vond de ALV dit jaar digitaal plaats.

Agenda

 1. Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019 te Amersfoort (zie jaarverslag 2019 – punt 2)
 2. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2019 (zie jaarverslag 2019 – punt 3)
 3. Verslagen van geledingen van de NVBS over het jaar 2019 (zie jaarverslag 2019 – punt 10-12)
 4. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019 (zie jaarverslag 2019 – punt 4)
 5. Verslag van de Kascommissie bedoeld in art. 52 van de statuten over het boekjaar 2019 (zie jaarverslag 2019 – punt 15)
 6. Verlening van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2019 gevoerde totale beleid (met inbegrip van de financiën)
 7. Benoeming nieuwe leden van het Hoofdbestuur
 8. Benoeming van de voorzitter van het Hoofdbestuur
 9. Bijstelling begroting 2020 en begroting 2021 (zie toelichting in het jaarverslag 2019 – punt 5)
 10. Vaststelling van de contributie voor 2021 (zie toelichting in het jaarverslag 2019 – punt 5)
 11. Benoeming leden en plaatsvervangend lid van de Kascommissie
 12. Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie
 13. Amendement van de kalendercommissie (zie toelichting hieronder)

Toelichting agendapunt 7

Het Hoofdbestuur stelt als nieuwe leden van het Hoofdbestuur voor de heren J.A.C. (Jan) Post (penningmeester), M. (Marius) Hekker (lid) en C. (Kees) van der Meij (lid). Na het terugtreden van Gerrit Nieuwenhuis per 26 oktober 2020 heeft het HB de omvang van 6 leden.

Toelichting agendapunt 8

Het Hoofdbestuur stelt M. (Marius) Hekker voor als voorzitter van het Hoofdbestuur voor de bestuurs­periode 2020-2021.

Toelichting agendapunt 11

Huub Baardemans, Cees de Rouwe en Frits Spee zijn herbenoembaar als lid van de kascommissie 2020-2021 en Remmelt-Jan Oosting is benoembaar als plaatsvervangend-lid van de kascommissie 2020-2021.

Toelichting agendapunt 12

De benoemingstermijn van het plaatsvervangend lid van de geschillencommissie Richard Latten loopt per ALV 2020 af. Richard Latten stelt zich herbenoembaar.

Toelichting agendapunt 13

Amendement van de kalendercommissie m.b.t. de begroting 2021 – agendapunten 9 en 10
Wij denken het merendeel van de leden een plezier te doen de kalender in de huidige vorm te behouden en stellen daarom om in de begroting de post kalender weer naar € 14.000 op te trekken onder gelijktijdige aanpassing van de voorgestelde contributieverhoging. Die moet dan voor komend jaar naar twee euro worden gebracht. Over dit amendement kan op het stembiljet worden gestemd.

Uitslag stemming

Van maandag 19 oktober t/m donderdag 22 oktober 2020 heeft de schriftelijke stemming over 9 agendapunten plaatsgevonden. 223 leden hebben daarbij een geldige stem uitgebracht. De namen en lidnummers van deze leden zijn aan de hand van de ledenadministratie gecontroleerd. Meervoudige stemmen en nepstemmen zijn verwijderd. Het resultaat van de stemming is hieronder weergegeven.

Agendapunt 1

Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019.

Voor 181
Tegen 1
Blanco 28
onthouding 13

De aangepaste notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019 zijn goedgekeurd.

Agendapunt 6

Verlening van décharge aan het Hoofdbestuur.

Voor 182
Tegen 9
Blanco 17
onthouding 15

Aan het Hoofdbestuur is décharge verleend naar aanleiding van het in het verenigingsjaar 2019 gevoerde totale beleid (met inbegrip van de financiën).

Agendapunt 7

Benoeming nieuwe leden van het Hoofdbestuur.

Voor 189
Tegen 3
Blanco 18
onthouding 13

Als nieuwe leden van het Hoofdbestuur zijn benoemd de heren J.A.C. (Jan) Post (penningmeester), M. (Marius) Hekker (lid) en C. (Kees) van der Meij (lid).

Agendapunt 8

Benoeming van de voorzitter van het Hoofdbestuur.

Voor 178
Tegen 8
Blanco 22
onthouding 14
ongeldige stem 1

(Marius) Hekker is benoemd als voorzitter van het Hoofdbestuur voor de bestuursperiode 2020-2021.

Agendapunt 9

Bijstelling begroting 2020 en begroting 2021.

Voor 155
Tegen 17
Blanco 34
onthouding 17

Er is ingestemd met de bijgestelde begroting 2020 en de begroting 2021.

Agendapunt 10

Vaststelling van de contributie voor 2021.

Voor 151
Tegen 20
Blanco 38
onthouding 14

De contributie voor 2021 is vastgesteld overeenkomstig de toelichting in het jaarverslag 2019 – punt 5.

Agendapunt 11

Benoeming leden en plaatsvervangend lid van de Kascommissie.

Voor 188
Tegen 1
Blanco 19
onthouding 15

Huub Baardemans, Cees de Rouwe en Frits Spee zijn herbenoemd als lid van de kascommissie 2020-2021 en Remmelt-Jan Oosting is benoemd als plaatsvervangend-lid van de kascommissie 2020-2021.

Agendapunt 12

Herbenoeming plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie.

Voor 192
Tegen 1
Blanco 15
onthouding 15

Richard Latten is herbenoemd als plaatsvervangend lid van de geschillencommissie.

Agendapunt 13

Amendement van de kalendercommissie: voorstel om de contributie met één euro extra te verhogen.

Voor 148
Tegen 61
Blanco 14
onthouding 0

Het amendement van de kalendercommissie om in de begroting de post kalender weer naar € 14.000 op te trekken gepaard gaande met een contributieverhoging van € 1,00 is aangenomen.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 november 2020.