ALV – Algemene Ledenvergadering

Intro

De Algemene Ledenvergadering van de NVBS wordt gehouden in Boskoop
op zaterdag 7 april 2018 – aanvang: 14.00 uur.
Locatie: Flora Boskoop, Parklaan 4, 2771 GB Boskoop (https://www.floraboskoop.nl/)

• Flora Boskoop is gelegen tegenover het NS station Boskoop
• Op het terrein van Flora zijn gratis parkeerplaatsen beschikbaar.
• In het gebouw is Wifi beschikbaar.
• S.v.p. tijdens de vergadering mobiele telefoons uitschakelen of op de trilstand zetten.

De NVBS winkel zal in Boskoop aanwezig zijn.

De vergadering begint om 14.00 uur. Vanaf 13.00 uur is er ontvangst met koffie/thee en koeken. Het einde van de vergadering is gepland om 17.00 uur. Daarna worden een hapje en een drankje aangeboden door het Hoofdbestuur. Vanaf 18.00 tot 19.00 uur is er een mogelijkheid deel te nemen aan een buffet. De kosten daarvan bedragen € 30,- (incl. consumpties en koffie) per persoon. Op verzoek kan ook vegetarisch worden gegeten. Een ieder die aan dit buffet wil deelnemen dient vóór aanvang van de vergadering tegen contante betaling bij de penningmeester een bon te kopen. Aankoop van een maaltijdbon kan ook met PIN betaling plaatsvinden bij de in Boskoop aanwezige NVBS winkel.

Lees meer

Agenda

Inleiding door Mr. R.H.L.M. van Boxtel – president-directeur Nederlandse Spoorwegen
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen van het Hoofdbestuur
3. Herdenking van in 2017 overleden leden
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2017 te Amersfoort
5. Ingekomen stukken
6. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2017
7. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2017
8. Verslag van de Kascommissie, bedoeld in art. 52 van de statuten over het boekjaar 2017
9. Verslagen van geledingen van de NVBS over het jaar 2017 (zie Jaarverslag 2017)
10. Verlenen of onthouden van décharge aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van het in het verenigingsjaar   2017 gevoerde totale beleid (met inbegrip van de financiën)
11. Benoeming van een nieuw lid van het Hoofdbestuur, herbenoeming van drie leden van het Hoofdbestuur en   benoeming van de voorzitter van het Hoofdbestuur
12. Benoeming van Leden van Verdienste

Pauze

13. a. Verslag van de Stichting NVBS Railverzamelingen (SNR) en b. goedkeuring aangepaste Statuten en   Huishoudelijk Reglement SNR.
14. Verslag van de Stichting NVBS Excursies (SNE)
15. Benoeming leden en reserveleden van de Kascommissie
16. Plannen Op de Rails en NVBS Actueel
17. Bespreking excursieplan van SNE voor 2018
18. Plannen van SNR
19. Plannen van Ledenservice en Communicatie
20. Begroting en vaststelling contributie voor het komende verenigingsjaar 2019
21. Plannen nieuwe website
22. Voorstellen die in gevolge art. 21 van het Huishoudelijk Reglement zijn ingediend
23. Rondvraag
24. Sluiting

Toelichting punt 11: Willem Jan Wiebosch heeft te kennen gegeven terug te willen treden als lid van het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur stelt als nieuw bestuurslid voor Henk de Bruijne. De bestuursleden Martin Bos, Frits van Buren en Gerrit Nieuwenhuis zijn statutair aftredend maar herkiesbaar. Het Hoofdbestuur stelt Gerrit Nieuwenhuis als voorzitter voor.

Voorstellen (agendapunt 22). Voorstellen met betrekking tot onderwerpen die niet in de agenda zijn genoemd, kunnen, met redenen omkleed en met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van het Huis¬houdelijk Reglement (te vinden op de website), tot en met 18 maart 2018 worden ingediend bij de secretaris van het Hoofdbestuur.

Toegang:Alle gewone leden, ereleden en buitengewone leden of hun vertegenwoordigers, voor zover zij hun contributie over het lopende verenigingsjaar hebben voldaan, hebben toegang tot de ALV op vertoon van de lidmaatschapskaart 2016 – De lidmaatschapskaarten 2018/2019 worden meegezonden met de Op de Rails van april 2018.

Jaarverslag: Het jaarverslag over 2017 zal rond 20 maart 2018 als pdf op de NVBS website worden gepubliceerd. Daarnaast zal een korte versie in geprinte vorm ter vergadering beschikbaar zijn. Voor hen zonder internet is het jaarverslag op te vragen bij de secretaris (zie colofon) .
De stukken behorend bij agendapunt 13b staan vanaf 9 maart als pdf op de SNR pagina van de website van de NVBS.

Verdere informatie: kijk voor het laatste nieuws over deze ALV op onze website www.nvbs.com

Lees meer